top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRONÁJEM KARAVANŮ A OBYTNÝCH VOZŮ

ON-LINE

 

Pronajímatele Ing. Petr Klusák, Vankaravan

se sídlem 9. května 315, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČ: 75378043

vydaný živnostenský list MÚ Boskovice dne 12. 8. 2020, č.j.: MBO 1405/2020 ŽÚ/SIZ/3

pro prodej zboží (karavanů a příslušenství) či pronájem karavanů, obytných vozů a příslušenství prostřednictvím online formuláře umístěného na webové adrese 

https://www.vankaravan.cz/

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Ing. Petra Klusáka, Vankaravan, se sídlem 9. května 315, 679 02 Rájec-Jestřebí, IČ: 75378043, živnostenský list MÚ Boskovice dne 12.8.2020, č.j.: MBO 1405/2020 ŽÚ/SIZ/3 (dále jen „Pronajímatel“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouvy“) uzavírané mezi Pronajímatelem a Zákazníkem (nájemcem) prostřednictvím elektronického formuláře na webové adrese 

https://www.vankaravan.cz/.

 1. Zákazníkem se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavírá s Pronajímatelem nájemní smlouvu za použití elektronického formuláře na adrese http://www.vankaravan.cz/.  (Pronajímatel a Zákazník jsou dále společně označovány též jako „Smluvní strany“).

 2. Tyto podmínky se vztahují výlučně na smlouvy uzavírané za použití elektronického formuláře dle čl. I. odst. 1. Na smlouvy uzavírané jiným způsobem mezi Pronajímatelem a Zákazníkem se tyto obchodní podmínky nevztahují a budou se řídit samostatnou smlouvou uzavřenou mezi Smluvními stranami.

 3. Pro účely těchto obchodních podmínek kromě pojmů uvedených v čl. I. odst. 1 a 2 se následujícími pojmy v těchto obchodních podmínkách rozumí:

 1. Předmět nájmu – karavan a obytný vůz včetně jeho příslušenství, přičemž jednotlivé karavany a obytné vozy jsou rozděleny podle typu a jsou podrobně vymezeny na webové stránce           https://www.vankaravan.cz/ v sekci půjčovna, kde ve vztahu ke každému karavanu má Zákazník možnost nahlédnout do přesné specifikace včetně vybavení příslušného karavanu a obytných vozů.

 2. Elektronický formulář – formulář v elektronické podobě, dostupný na webové stránce https://www.vankaravan.cz/, pomocí kterého Zákazník závazně objednává pronájem karavanu nebo obytného vozu vč. příslušenství u Pronajímatele.

 3. NOZ– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Nájemné – částka, která je uvedena u jednotlivého Předmětu nájmu na webové stránce http://www.vankaravan.cz/ a která je uvedena v Nájemní smlouvě v souladu s odeslanou závaznou objednávkou Předmětu nájmu.

 5. Spotřebitel – každá osoba ve smyslu ust. § 419 NOZ, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Pronajímatelem nebo s ním jinak jedná.

 

II. INFORMAČNÍ POVINNOST

 

 1. Zákazník odesláním Elektronického formuláře, po seznámení se s celým obsahem těchto obchodních podmínek, potvrzuje, že mu byly pronajímatelem v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy za užití elektronického formuláře, srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace ve smyslu ust. §§ 1811, 1820, 1824, 1826 NOZ, a to konkrétně:

 

a) Pronajímatelova totožnost, tel. číslo a adresu pro doručování elektronické pošty a jiné kontaktní údaje:

 • Ing. Petr Klusák, IČ: 75378043

 • adresa pro doručování: 9. května 315, 679 02 Rájec-Jestřebí

 • kontaktní telefon:  +420 736 646 303 nebo +420 605 035 160

 • adresa pro doručování elektronické pošty: 

info@vankaravan.cz

b) Označení Předmětu nájmu:

Pronajímatel nabízí k pronájmu karavany X-Line Premium a obytný vůz BluCamp, přičemž podrobný popis pronajímaného karavanu nebo obytného vozu je uveden na webových stránkách https://vankaravan.cz v sekci Půjčovna. Součástí pronájmu karavanu a v ceně Nájemného je 5 litrů diesel náplně do Webasto, 1PB láhev. Součástí pronájmu obytného vozu a v ceně nájemného je příslušenství vypsané na stránce https://vankaravan.cz/obytny-vuz.

c) Cena Předmětu nájmu, příp. způsob jejího výpočtu, vč. daní a poplatků:

Denní sazba nájemného vč. DPH je uvedena v ceníku na webových stránkách https://vankaravan.cz. Nevyplývá-li z ceníku jinak, je nájemné uvedeno vč. DPH, přičemž Zákazník je povinen uhradit nájemné vč. DPH v zákonné výši. Při předání Předmětu nájmu hradí Zákazník v hotovosti vratnou kauci ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za karavan nebo za obytný vůz ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), která slouží k případným úhradám vzniklých škod způsobených Zákazníkem v průběhu užívání Předmětu nájmu. Tato kauce se neúročí a pokud nebude použita Pronajímatelem, tak se vrací Zákazníkovi ihned po vrácení Předmětu nájmu a po překontrolování stavu vráceného Předmětu nájmu Pronajímatelem. Záloha z celkové ceny Nájemného bude uhrazena bezhotovostně na účet Pronajímatele ve výši 40 % Nájemného,  a to nejpozději do 5 pracovních dnů od vystavení faktury a konečná/vyúčtovací faktura se zbývající částí Nájemného bude zaslána Zákazníkovi nejpozději 6 pracovních dnů před vyzvednutím Předmětu nájmu, kterou se Zákazník zavazuje uhradit nejpozději 2 dny před fyzickým předáním Předmětu nájmu. Konečná faktura bude zaslána ve výši 60 % + 1500,- Kč servisní poplatek. V případě, že splatnost výše uvedené zálohy či Nájemného vychází na den pracovního klidu či státní svátek, je Zákazník povinen zaplatit výše uvedené platby nejpozději v pracovní den předcházející dni pracovního klidu či státního svátku a současně je nutné, aby nejpozději i v tento den byla příslušná platba připsána na účet Pronajímatele. V případě, že se jedná o pronájem v délce více jak 14 dnů, požaduje Pronajímatel zálohu ve výši 30 % Nájemného, a to do 2 pracovních dnů od vystavení zálohové faktury a zbytek Nájemného se zavazuje Zákazník uhradit nejpozději 14 dnů před fyzickým předáním Předmětu nájmu; a pokud do fyzického předání zbývá kratší lhůta, než je 14 dní, tak platí, že celou částku Nájemného je nutné uhradit nejpozději do 5 dnů od vystavení faktury (5-ti denní splatnost). Pokud bude doba pro předání Předmětu nájmu kratší než 5 dnů, bude faktura splatná nejpozději ke dni předcházejícímu předání Předmětu nájmu, případně v hotovosti oproti vystavenému příjmovému pokladnímu dokladu. Pokud bude Předmět nájmu vrácen po stanoveném termínu doby nájmu dle Nájemní smlouvy vč. času uvedeného v nájemní smlouvě, je Nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu za každý takový započatý den prodlení ve výši  100 % denní sazby Nájemného včetně pronajatého příslušenství. Náhrada škody tím není dotčena. To neplatí v případě, že Předmět nájmu měl technickou závadu či došlo k jeho poškození bez zavinění Zákazníka. Při nedodržení platebních podmínek dle Nájemní smlouvy je Pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit a účtovat si smluvní pokutu ve výši 5000 Kč. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. Pokud v době před předáním Předmětu nájmu dojde k odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka, zavazuje se Zákazník v souvislosti s odstoupením uhradit Pronajímateli storno poplatek dle čl. V. Pronajímatel upozorňuje, že pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v ceníku (tím je myšlen překlep či jiná zřejmá chyba při zadání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání nájemní smlouvy, tak Pronajímatel není povinen Zákazníkovi za takovou zjevně chybnou cenu předmět nájmu pronajmout, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky ze strany Pronajímatele.

d) Způsob platby a způsob dodání zboží:

V souvislosti s pronájmem Předmětu nájmu bude vystavena faktura. V této souvislosti Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s vystavováním a se zasíláním faktury i v elektronické podobě (postačuje forma prostého e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou uvedl v Elektronickém formuláři).

e) Náklady na dodání:

Předmět nájmu si Zákazník vyzvedává a následně jej vrací v provozovně Pronajímatele, kterým se myslí sídlo Pronajímatele uvedené v záhlaví v těchto obchodních podmínkách, a to na své nebezpečí a na své náklady. V případě, že by Pronajímatel musel vyzvednout Předmět nájmu v jiném místě, než je jeho provozovna a nešlo o technickou závadu, za níž odpovídá Zákazník , je oprávněn Pronajímatel přeúčtovat všechny účelně vynaložené náklady Zákazníkovi (40 Kč/1 km), který se je zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit.

f) Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv:

Převzetím Předmětu nájmu Zákazník uznává, že Předmět nájmu je v pořádku, v provozuschopném a čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné poruchy ani závady, vč. předání a převzetí potřebných dokumentů a příslušenství. Zákazník potvrzuje způsobilost osoby, která bude karavan nebo obytný vůz řídit a bere za ni veškerou hmotnou odpovědnost. V případě nemožnosti užívání Předmětu nájmu, za níž neodpovídá Zákazník, je oprávněn Zákazník požadovat přiměřenou slevu z nájemného.

 

Podle § 1820 NOZ Pronajímatel dále sděluje Zákazníkovi před uzavřením nájemní smlouvy následující informace:

a) Náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby:

Pronajímatel a Zákazník spolu vzájemně komunikují prostřednictvím elektronického formuláře na adrese https://vankaravan.cz, dále prostřednictvím e-mailových zpráv, poštovních služeb či telefonních hovorů. Každá ze stran nese náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) ze svých vlastních prostředků a na své vlastní nebezpečí. Zákazník bere dále na vědomí, že odesláním závazné objednávky, jakožto návrhu smlouvy Zákazníkem, se považuje za předchozí výslovný souhlas Zákazníka s poskytnutím služby v podobě rezervace předmětu nájmu.

b) Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována:

Hrazení záloh a jiných plateb je upraveno v poučení dané Zákazníkovi výše.

c) V případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat:

Nejkratší doba pronájmu karavanu činí 3 kalendářní dny, pro obytný vůz je nejkratší doba 4 kalendářní dny v mimosezóně a v hlavní sezóně 7 kalendářních dnů. Samotná doba nájmu je upravena v samostatném elektronickém formuláři a následně je zachycena v písemné Nájemní smlouvě.

d) Pokud lze využít práva odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva: U Nájemní smlouvy není dotčeno právo Zákazníka od ní odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to bez ohledu na to, že Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, aby mu byly služby poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení, a za takového stavu Zákazník tedy nemá ve smyslu ust. § 1837 písm. a) NOZ právo na odstoupení od smlouvy a dále jde o smlouvu uvedenou v ust. § 1837 písm. j) NOZ, kde je vyloučena též možnost odstoupit do smlouvy. Pronajímatel se uzavřením Nájemní smlouvy zavazuje k poskytování rezervačních služeb spočívajících v tom smyslu, že Pronajímatel nebude objednaný Předmět nájmu nabízet třetím osobám a že jej bude mít k dispozici pro Zákazníka. Zákazník tímto bere na vědomí, že v případě výše uvedeného odstoupení od Nájemní smlouvy, tak Pronajímateli náleží storno poplatek, jehož výše je uvedena v čl. V. bod 2.. Pokud jde o možnost odstoupení od Nájemní smlouvy po uplynutí 14 dnů od jejího uzavření, platí následující pravidla: Pronajímatel umožňuje Zákazníkovi i po uplynutí 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy dle ust. § 1829 NOZ právo odstoupit od Nájemní smlouvy v době před předáním Předmětu nájmu, a to bez uvedení důvodu, přičemž v souvislosti s tímto odstoupením se zavazuje Zákazník uhradit Pronajímateli storno poplatek ve výši dle čl. V bod 2..  V jiných případech s odvoláním na ust. § 1837 NOZ Zákazník právo odstoupit od Nájemní smlouvy nemá.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je volně ke stažení na stránkách https://vankaravan.cz.

e) Údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování zboží či služeb a jejich plnění již začalo:

Podmínky storno poplatků v souvislosti s odstoupením od smlouvy jsou upraveny v předcházejícím písm. d).

f) Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřízení stížnosti spotřebitelů vč. údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

Stížnosti vyřizuje Pronajímatel na základě podnětu Zákazníka. Zákazník má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení spotřebitelského sporu provádět, je Česká obchodní inspekce; bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (vč. pravidel, jak postupovat) lze nalézt zejména na internetových stránkách České obchodná inspekce (www.coi.cz). Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů a ani rozhodčím řízením dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění smluvních stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním živnostenských předpisů vykonává příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním předpisů o ochraně osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány či úřady se Zákazník může obrátit se svými stížnostmi či podněty.

 

   2. Podle § 1826 NOZ Pronajímatel dále sděluje Zákazníkovi před uzavřením smlouvy, příp. před tím, než Zákazník učiní závaznou objednávku následující údaje:

a) Zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup:

Ze strany Pronajímatele jsou archivovány zejména objednávky, obchodní podmínky, ceníky, specifikace služeb, předsmluvní informace, nájemní smlouvy, zálohové faktury a faktury, a to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejméně po dobu 24 měsíců). Pronajímatel zašle či zpřístupní Zákazníkovi na jeho písemnou žádost příslušný dokument v elektronické podobě, pokud požadovaný dokument není dostupný v rámci příslušného elektronického formuláře.

b) O jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít:

Smlouva se uzavírá v českém jazyce a bez ohledu na jakýkoli překlad jejího textu do jiného jazyka je české znění rozhodující; v případě, že smlouva, obchodní podmínky, ceník anebo specifikace služeb jsou vyhotoveny i v cizím jazyce, je vždy rozhodné české znění.

c) O jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy:

Jakmile Pronajímatel obdrží závaznou objednávku, zašle e-mailem Zákazníkovi Nájemní smlouvu s údaji uvedenými v závazné objednávce a podepsanou elektronicky nejpozději do 48 hodin. Text Nájemní smlouvy je uveden na webových stránkách https://vankaravan.cz a Pronajímatel tímto předem vylučuje přijetí nabídky (uzavření Nájemní smlouvy) s dodatkem nebo odchylkou. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (internetu, telefonu) při uzavírání Nájemní smlouvy. Smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Zákazníkem vzniká doručením Nájemní smlouvy Pronajímateli prostřednictvím e-mailové zprávy, kdy Zákazník podepíše smlouvu prostým elektronickým podpisem tak, že v textu e-mailové zprávy uvede, že akceptuje Nájemní smlouvu vč. jejích příloh, přičemž v závěru zprávy uvede své jméno a příjmení. V případě, že Zákazník disponuje zaručeným, uznávaným či kvalifikovaným elektronickým podpisem, může smlouvu podepsat i touto formou.

d) O možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky:

Před podáním objednávky je Zákazníkovi při použití elektronických prostředků umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje vložené do elektronického formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti; objednávku Zákazník podá (odešle) kliknutím na tlačítko „[Objednat bez registrace]".

e) O kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků:

         Poskytovatel uvádí, že není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

 

III. PŘEDMĚT NÁJEMNÍHO VZTAHU

 1. Předmětem nájemního vztahu vzniklého uzavřením smlouvy mezi Pronajímatelem a Zákazníkem a za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách je dočasné přenechání Předmětu nájmu Pronajímatelem Nájemci a Nájemce se zavazuje v souladu s těmito obchodními podmínkami, Nájemní smlouvou platit za tento nájem sjednané Nájemné

 2. Konkrétní obsah nájemní smlouvy vyplývá z obsahu elektronického formuláře, ve kterém Zákazník požadovaný Předmět nájmu specifikuje a odpovídá vzoru Nájemní smlouvy, který je zveřejněn na webových stránkách Pronajímatele. Elektronický formulář má povahu závazné objednávky, jakmile Zákazník odešle elektronický formulář ke zpracování pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“ na webové stránce Pronajímatele https://vankaravan.cz.

 

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

 1. Předmět nájmu bude poskytnut Zákazníkovi na základě uzavřené Nájemní smlouvy. Smlouva se uzavírá v českém jazyku.

 2. Zákazník si nejprve na webové stránce Pronajímatele zvolí Předmět nájmu. Pokud bude zvolen Předmět nájmu, vyplní Zákazník dále jednotlivá pole tak, aby údaje odpovídaly skutečnosti, zejména odpovídaly tomu, co požaduje Zákazník po Pronajímateli. Zákazník je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Zákazník je oprávněn během vyplňování dotazníku měnit a upravovat zapsané údaje až do odeslání elektronického formuláře. Poté co Zákazník odešle vyplněný elektronický formulář pomocí tlačítka „Objednat bez registrace“, stává se jeho objednávka závaznou a na jejím základě mu bude zaslána Nájemní smlouva k podpisu. Odesláním závazné objednávky Zákazník a též podepsáním Nájemní smlouvy mimo jiné stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Dále již není možné údaje v elektronickém formuláři měnit.

 3. Po odeslání závazné objednávky bude na e-mail uvedený Zákazníkem zasláno potvrzení objednávky, což slouží jako potvrzení o tom, že Pronajímatel objednávku učiněnou prostřednictví elektronického formuláře obdržel a zároveň tuto akceptoval. Obsah nájemní smlouvy je potom tvořen údaji, které Zákazník uvedl do odeslaného elektronického formuláře a dále ustanoveními těchto obchodních podmínek. Uzavřením se nájemní smlouva stává účinnou. Denní sazba nájemného vč. DPH je uvedena v ceníku na webových stránkách https://vankaravan.cz. Nevyplývá-li z ceníku jinak, je nájemné uvedeno vč. DPH. Při předání Předmětu nájmu hradí Zákazník v hotovosti vratnou kauci ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za karavan nebo za obytný vůz ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), která slouží k případným úhradám vzniklých škod způsobených Zákazníkem v průběhu užívání Předmětu nájmu. Tato kauce se neúročí a pokud nebude použita Pronajímatelem, tak se vrací Zákazníkovi ihned po vrácení Předmětu nájmu a po překontrolování stavu vráceného Předmětu nájmu Pronajímatelem. Záloha z celkové ceny Nájemného bude uhrazena bezhotovostně na účet Pronajímatele ve výši 40 % Nájemného, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od vystavení faktury a konečná/vyúčtovací faktura se zbývající částí Nájemného bude zaslána Zákazníkovi nejpozději 6 pracovních dnů před vyzvednutím Předmětu nájmu, kterou se Zákazník zavazuje uhradit nejpozději 2 dny před fyzickým předáním Předmětu nájmu. Konečná faktura bude zaslána ve výši 60 % + 1500,- Kč servisní poplatek. V případě, že splatnost výše uvedené zálohy či Nájemného vychází na den pracovního klidu či státní svátek, je Zákazník povinen zaplatit výše uvedené platby nejpozději v pracovní den předcházející dni pracovního klidu či státního svátku a současně je nutné, aby nejpozději i v tento den byla příslušná platba připsána na účet Pronajímatele. V případě, že se jedná o pronájem v délce více jak 14 dnů, požaduje Pronajímatel zálohu ve výši 30 % Nájemného, a to do 2 pracovních dnů od vystavení zálohové faktury a zbytek Nájemného se zavazuje Zákazník uhradit nejpozději 14 dnů před fyzickým předáním Předmětu nájmu; a pokud do fyzického předání zbývá kratší lhůta, než je 14 dní, tak platí, že celou částku Nájemného je nutné uhradit nejpozději do 5 dnů od vystavení faktury (5-ti denní splatnost). Pokud bude doba pro předání Předmětu nájmu kratší než 5 dnů, bude faktura splatná nejpozději ke dni předcházejícímu předání Předmětu nájmu, případně v hotovosti oproti vystavenému příjmovému pokladnímu dokladu. Pokud bude Předmět nájmu vrácen po stanoveném termínu doby nájmu dle Nájemní smlouvy vč. času uvedeného v Nájemní smlouvě, je Nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu za každý takový započatý den prodlení ve výši 100 % denní sazby Nájemného včetně pronajatého příslušenství. Náhrada škody tím není dotčena. To neplatí v případě, že Předmět nájmu měl technickou závadu či došlo k jeho poškození bez zavinění Zákazníka. Při nedodržení platebních podmínek dle Nájemní smlouvy je Pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit a účtovat si smluvní pokutu ve výši 5000 Kč. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. Pokud v době před předáním Předmětu nájmu dojde k odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka, zavazuje se Zákazník v souvislosti s odstoupením uhradit Pronajímateli storno poplatek dle čl. V. Pronajímatel upozorňuje, že pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v ceníku (tím je myšlen překlep či jiná zřejmá chyba při zadání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání nájemní smlouvy, tak Pronajímatel není povinen Zákazníkovi za takovou zjevně chybnou cenu předmět nájmu pronajmout, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky ze strany Pronajímatele.

 4. Jakmile Pronajímatel obdrží závaznou objednávku, zašle e-mailem Zákazníkovi bezodkladně Nájemní smlouvu s údaji uvedenými v závazné objednávce a podepsanou elektronicky. Text Nájemní smlouvy je uveden na webových stránkách https://vankaravan.cz a Pronajímatel tímto předem vylučuje přijetí nabídky (uzavření Nájemní smlouvy) s dodatkem nebo odchylkou. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (internetu, telefonu) při uzavírání Nájemní smlouvy. Smluvní vztah mezi Pronajímatelem a Zákazníkem vzniká doručením Nájemní smlouvy Pronajímateli prostřednictvím e-mailové zprávy, kdy Zákazník podepíše smlouvu prostým elektronickým podpisem tak, že v textu e-mailové zprávy uvede, že akceptuje Nájemní smlouvu vč. jejích příloh, přičemž v závěru zprávy uvede své jméno a příjmení. V případě, že Zákazník disponuje zaručeným, uznávaným či kvalifikovaným elektronickým podpisem, může smlouvu podepsat i touto formou. Nájemní smlouva, tvořená těmito obchodními podmínkami a údaji, které Zákazník uvedl v odeslaném elektronickém formuláři, bude uložena v elektronické podobě u Pronajímatele. Zákazník bude mít přístup k obsahu Nájemní smlouvy po zadání přihlašovacích údajů zvolených při vyplňování elektronického formuláře na webové stránce Pronajímatele, kde budou přístupné údaje, které klient zadal do odeslaného elektronického formuláře a dále tyto obchodní podmínky.

 5. S ohledem na povahu služeb, které mají být poskytovány na základě Nájemní smlouvy, Zákazník, který je spotřebitelem, uzavřením a odesláním elektronického formuláře, výslovně žádá, aby mu byla služba poskytována před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení ode dne uzavření nájemní smlouvy. Zákazník nemůže odstoupit od nájemní smlouvy, byla-li mu služba již poskytnuta. Vedle toho poskytovaní služeb patří do výčtu § 1837 NOZ mezi případy, od nichž nelze odstoupit. Odstoupit od nájemní smlouvy lze pouze za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.

 6. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí služby dle Nájemní smlouvy je vázáno na řádné, úplné a pravdivé vyplnění všech polí elektronického formuláře, akceptaci a podepsání Nájemní smlouvy a na zaplacení nájemného.

 7. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen hradit nájemné společně s uvedením variabilního symbolu platby. Platby Zákazník provádí bankovním příkazem na účet číslo: 123-2422390247/0100, pokud na faktuře není uveden jiný bankovní účet Pronajímatele. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit Nájemné splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Pronajímatele.

 8. V souvislosti s pronájmem Předmětu nájmu bude vystavena faktura. V této souvislosti Zákazník výslovně prohlašuje, že souhlasí s vystavováním a se zasíláním faktur v elektronické podobě (postačuje forma prostého e-mailu).

 9. Zákazník nesmí Předmět nájmu dát do užívání třetí osobě. Převzetím Předmětu nájmu Zákazník potvrzuje, že Předmět nájmu převzal se všemi doklady nutnými k užívání, že jej převzal zcela bez vad, čistý, nepoškozený, vč. všech klíčů, ostatních součástí a příslušenství. Zároveň Zákazník podpisem předávacího protokolu stvrzuje, že Pronajímatelem byl poučen, jak má správně Předmět nájmu užívat a tomuto porozuměl. Zákazník může s Předmětem nájmu cestovat pouze v rámci České republiky a EU. Použití Předmětu nájmu k obchodním či reklamním účelům či přepravě nákladu je možné pouze na základě výslovného písemného svolení Pronajímatele. Stejně tak se zakazuje používání Předmětu nájmu pro závodní či soutěžní činnost nebo pro testování. Předmět nájmu je havarijně pojištěn se spoluúčastí 5 %, minimálně 5.000,- Kč. Součástí předávaných dokladů je i potvrzení o zákonném pojištění a zelená karta. Zákazník podpisem předávacího protokolu potvrzuje, že je způsobilou osobou, která bude řídit Předmět nájmu a bere za něj od tohoto okamžiku veškerou odpovědnost za případnou škodu, vč. případné spoluúčasti. Předávací protokol obsahuje kontaktní údaje zákazníka, číslo řidičského průkazu a seznam vybavení.

 10. Veškeré opravy nebo technické zhodnocení je možné provádět ze strany Zákazníka pouze s písemným souhlasem Pronajímatele. Pokud bude nutné provést nezbytnou opravu Předmětu nájmu, tak musí být tato provedena v autorizovaném servisu. Předmět nájmu je v platné záruce.

 11. Při nehodě či výskytu škody je Zákazník povinen neprodleně informovat Pronajímatele a Policii ČR. Na místě nehody či vzniklé škody je nutné zapsat do příslušného formuláře spoluúčastníky či svědky vč. jejich adres a nepřenášet vinu na jinou třetí osobu, aniž by to neodpovídalo skutečnosti. Nutné vyprošťovací náklady nebo náklady na opravu budou vyúčtovány Pronajímatelem Zákazníkovi, a to mimo pojistné plnění od pojišťovny a mimo nájemné. V každém případě je Zákazník povinen vyhotovit Pronajímateli bez prodlení detailní zprávu o nehodě či škodě. V případě prodlení Zákazníka s úhradou Nájemného je oprávněn Pronajímatel odstoupit od smlouvy. Stejně tak je Pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit v případě jakéhokoliv podstatného porušení povinností ze strany Zákazníka (např. úmyslné poškození, vycestování mimo EU).

 12. Zákazník je povinen Pronajímateli vrátit Předmět nájmu ve sjednanou dobu uvedenou v elektronickém formuláři a Nájemní smlouvě zpět zcela čistý. Zákazník není povinen doplnit spotřebovanou vodu ani vyměnit spotřebovanou PB láhev. V případě, že Zákazník předá Předmět nájmu znečištěný a lze vyčistit na provozovně Pronajímatele má právo Pronajímatel účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu do výše 3.000,- Kč. Při znečištění Předmětu nájmu zakouřením, olejem, barvou, make-upem, zvířetem atd. je smluvní pokuta 2.000 Kč + náklady na vyčištění odbornou firmou. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

 13. V případě neočekávané události (nehody, velké poškození, ztráta Předmětu nájmu) před termínem začátku předání Zákazníkovi si Pronajímatel vyhrazuje právo dodání náhradního Předmětu nájmu o stejných parametrech, jako má pronajaté vozidlo. V případě nedodržení těchto parametrů je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit a Pronajímatel je povinen Zákazníkovi vrátit veškeré zaplacené finanční prostředky.

 14. Předmět nájmu se předává v otevírací době 9.00-17.00 hod. a vrací se do 16:00 hod. po předchozí telefonické/písemné domluvě, pokud se Zákazník s Pronajímatelem nedohodne jinak. Předmět nájmu si přebírá Zákazník v provozovně Pronajímatele na adrese uvedené v elektronickém formuláři a v těchto obchodních podmínkách. Na stejné místo je povinen Zákazník Pronajímateli Předmět nájmu vrátit.

 15. V případě nevyzvednutí Předmětu nájmu ze strany Zákazníka ve sjednané době, má Pronajímatel právo účtovat Zákazníkovi jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 % sjednaného celkového nájemného vč. DPH, tím není dotčen nárok na vyzvednutí karavanu nebo obytného vozu v náhradním čase a to po předchozí domluvě

 16. Při ztrátě dokladů k Předmětu nájmu bude zákazníkovi účtována jako smluvní pokuta částka 4.000,- Kč. V případě ztráty klíčů od Předmětu nájmu bude Zákazníkovi účtována jako smluvní pokuta částka 5.000,- Kč.

 17. V případě prodlení Zákazníka s úhradou Nájemného či jeho části má Pronajímatel nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši   0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na úhradu smluvního úroku z prodlení.

 18. V případě, že by si Pronajímatel musel vyzvednout Předmět nájmu v jiném místě, než je jeho provozovna a nešlo o technickou závadu, za níž odpovídá Zákazník, je oprávněn Pronajímatel přeúčtovat všechny účelně vynaložené náklady Zákazníkovi, který se je zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit.

 19. Bez písemného souhlasu Pronajímatele se nesmí v Předmětu nájmu přepravovat či v něm, jakkoliv pobývat zvířata. Poplatek za psa (max. 15 kg) činí 100,- Kč/den za předpokladu, že během pobytu nezůstane zvíře samo v Předmětu nájmu. Zákazník se zavazuje Předmět nájmu pečlivě vyčistit od zvířecí srsti. Pokud bude Pronajímatelem zjištěno, že v Předmětu nájmu pobývalo zvíře bez předchozího nahlášení nebo je znečištěn při navrácení Pronajímateli, je Zákazník povinen uhradit poplatek za vyčištění dle čl. IV bod 12. a doplatit v hotovosti denní sazbu za psa při vrácení karavanu.

 20. V obytném voze je zakázána přeprava a pobyt jakýchkoliv zvířat. Sankce za porušení je 10.000,- Kč. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody a nákladů na odborné vyčištění vozu externí firmou.

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. U nájemní smlouvy není dotčeno právo Zákazníka odstoupit smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to bez ohledu na to, že Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, aby mu byly služby poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení a za takového stavu Zákazník tedy nemá ve smyslu ust. § 1837 písm. a) NOZ právo na odstoupení od smlouvy a dále jde o smlouvu uvedenou v ust. § 1837 písm. j) NOZ, kde je vyloučena též možnost odstoupit do smlouvy. Pronajímatel se uzavřením smlouvy zavazuje k poskytování rezervačních služeb spočívajících v tom, že Pronajímatel nebude objednaný Předmět nájmu nabízet třetím osobám a že jej bude mít k dispozici pro Zákazníka. Zákazník tímto bere na vědomí, že v případě výše uvedeného odstoupení od Nájemní smlouvy, tak Pronajímateli náleží storno poplatek, jehož výše je uvedena v čl. V. odst. 2.  Pokud jde o možnost odstoupení od Nájemní smlouvy po uplynutí 14 dnů od jejího uzavření, platí následující pravidla: Pronajímatel umožňuje Zákazníkovi i po uplynutí 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy dle ust. § 1829 NOZ právo odstoupit od Nájemní smlouvy v době před předáním Předmětu nájmu, a to bez uvedení důvodu, přičemž v souvislosti s tímto odstoupením se zavazuje Zákazník uhradit Pronajímateli storno poplatek ve výši dle čl. V odst. 2.  V jiných případech s odvoláním na ust. § 1837 NOZ Zákazník právo odstoupit od Nájemní smlouvy nemá.

 2. V případě odstoupení Zákazníkem od smlouvy, je Zákazník povinen uhradit následující storno poplatky:

a) Pokud dojde k odstoupení od Nájemní smlouvy 30 až 15 dnů přede dnem Převzetí předmětu nájmu, činí storno poplatek 25 % z celkové ceny Nájemného vč. DPH.

b) Pokud dojde k odstoupení od Nájemní smlouvy 14 až 8 dnů a přede dnem Převzetí předmětu nájmu, činí storno poplatek 40 % z celkové ceny Nájemného vč. DPH.

c) Pokud dojde k odstoupení od Nájemní smlouvy 7 dnů a méně a přede dnem Převzetí předmětu nájmu, činí storno poplatek 80 % z celkové ceny Nájemného vč. DPH.

    3. Zákazník musí své odstoupení od Nájemní smlouvy zaslat Pronajímateli, a to formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto podmínek. Není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím sjednané příslušné lhůty.

 

VI. DORUČOVÁNÍ

 

 1. Zákazníkovi mohou být písemnosti být doručovány na jeho e-mailovou adresu uvedenou v elektronickém formuláři či na adresu uvedenou v objednávce.

 2. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

 

 

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 

 1. Zákazník pečuje o to, aby na Předmětu nájmu nevznikla žádná škoda, dodržuje instrukce Pronajímatele a výrobce o používání a provozu vestavěných spotřebičů a zařízení (Instrukce jsou v tištěné podobě v každém karavanu i obytném voze).

 2. V Předmětu nájmu je přísně zakázáno kouřit vč. elektronických cigaret, používat pyrotechnické výrobky, svíčky, aromalampy, prskavky atd.

 3. Během jízdy je zakázáno v Předmětu nájmu přepravovat osoby a zvířata a nesmí být zapnuté topení, plyn v kuchyňce a všechny věci v něm musí být zabezpečeny.

 4. Uvnitř Předmětu nájmu je zakázáno převážet jízdní kola, koloběžky, lyže či jiné předměty, které by mohly poškodit interiér.

 5. Zákazník nesmí cestovat s Předmětem nájmu do takových oblastí, kde hrozí zvýšené nebezpečí jeho poškození, především do oblastí přírodní katastrofy, válečného konfliktu nebo ozbrojených nepokojů.

 6. Zákazník je povinen Předmět nájmu zabezpečit proti krádeži (používat zámků k zamčení dveří kuchyňky, předního boxu, dveří a zabezpečovacího zámku oje) a v případě poruchy tažného vozidla nezanechat Předmět nájmu bez hlídání.

 7. Zákazník je povinen se řídit návodem k obsluze karavanu i obytného vozu.

 8. Povolená max. rychlost při jízdě s karavanem je 100 km/hod.

 9. V obytném voze není rychlost omezena, proto se řídíte platnými zákony dané země.

 

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Pokud vztah založený nájemní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že se tento smluvní vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky nájemní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 3. Vzájemné spory Smluvní strany budou řešit vzájemnou dohodou. Pokud to nebude možné, tak se Smluvní strany (za předpokladu, že jsou obě smluvní strany jsou v pozici podnikatele), mezi sebou dohodly na tom, že věcně a místně příslušným soudem k řešení jejich vzájemných sporů bude obecný soud podle sídla Pronajímatele. V případě, že se nejedná o vztah mezi podnikateli, tak smluvní strany po bezúspěšném pokusu o vyřešení vzájemných sporů dohodou, že budou řešit věc u soudu, jehož příslušnost se bude řídit příslušnými procesními pravidly stanoveným zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na webových stránkách Pronajímatele a nabývají účinnosti dne 29. 04. 2021.

 

V Rájci-Jestřebí dne 29 04. 2021  (aktualizováno 29.11.2021)                                                                                                                

 

Ing. Petr Klusák, Vankaravan

 

Pronajímatel není plátcem DPH.

Dokumenty ke stažení

Kliknutím na ikonu požadovaného dokumentu, zahájíte jeho stažení do Vašeho zařízení

Downloads
bottom of page